Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naše školské zařízení kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jedním z 336 škol a školských zařízení zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Benefity pro naše školské zařízení:
Díky projektu bezplatně získáme:

  • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení ŠZ,
  • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
  • kurz pro vedení školského zařízení určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol a ŠZ z kraje,
  • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory v našem DDM
  • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
  • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v našem DDM,
  • podporu při nastavení služeb v rámci našeho poradenského pracoviště.


Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání
V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře
V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách a školských zařízeních v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o konkrétních problémech a tématech. Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV: www.nidv.cz.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (registr. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) je spolufinancován EU. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol cílí projekt na zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím směřuje i k naplnění specifického cíle 3: Podpora společného vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Šablony 2

Projekt ŠABLONY 2

Projekt ŠABLONY 2 byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.