Informace o zpracování osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů účastníků zájmového vzdělávání (případně jejich zákonných zástupců) je důležitou a nezbytnou součástí administrační stránky práce naší organizace. V souvislosti s platností nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která vešla do povědomí pod zkratkou GDPR jsme nově nastavili některá pravidla, týkající se práce s Vašimi osobními údaji.


Jedním z těchto kroků je i naše nová povinnost důsledně Vás informovat o způsobu, kterým Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme. Protože je tato problematika poměrně obsáhlá, připravili jsme tuto stručnou informaci, která Vám odpoví na základní otázky.


Základní informace o zpracování osobních údajů

Kdo je správce Vašich osobních údajů?


 • Správcem osobních údajů je Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova 4, příspěvková organizace, IČ: 4993412, se sídlem Helceletova 4, 602 00 Brno.
 • Pro zajištění další kontroly a souladu našich vnitřních postupů s platnou legislativou je jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  • Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
  • příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980,
  • Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.,
  • tel: +420/543 426 061, gdpr@sssbrno.cz.

Jaké Vaše údaje zpracováváme a proč?


 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je poskytnete na přihlášce k zájmové činnosti (do kroužku, kurzu, na akci nebo tábor, případně na jinou formu naší činnosti).
 • Vaše údaje zpracováváme pro tyto účely:
  • Poskytování zájmového vzdělávání v souladu s právními, bezpečnostními a přiměřenými organizačními podmínkami.
  • Poskytování informací o nabídce, průběhu a podmínkách zájmového vzdělávání jeho účastníkům, jejich zákonným zástupcům a veřejnosti (propagace a komunikace).

Na základě čeho údaje zpracováváme a jak dlouho?


 • Stěžejním základem pro zpracování osobních důvodů jsou povinnosti, které pro nás vyplývají z poskytování zájmového vzdělávání – tedy smluvní závazky, uvedené v přihlášce, provozním řádu a dalších dokumentech, týkajících se vzdělávání (v kroužcích, na kurzech, akcích i táborech).
 • Některé údaje zpracováváme na základě zákonné povinnosti – jsou to údaje, které uvádíme do školské matriky, na základě §28 zákona č. 561/2004 (školský zákon).
 • Některé údaje pak zpracováváme na základě tzv. oprávněného zájmu. Tím je zejména archivace účetních dokumentů.
 • Bez těchto údajů se neobejdeme a poskytování vzdělávání je možné jen s jejich poskytnutím. To je tedy dobrovolné, ale podmiňuje vzdělávání – účast v kroužku, na kurzu, táboře nebo akci.


 • Pro speciální účely, týkající se marketingu a propagace můžeme dále zpracovávat Vaše kontaktní údaje nebo fotografie. To ale není nezbytnou součástí naší práce, proto k tomuto zpracování můžete nebo nemusíte dát souhlas.
 • Ten je přirozeně dobrovolný a je možné jej kdykoli odvolat. Stačí odeslat email na info@helceletka.cz
 • Odvolání souhlasu ale neovlivňuje zákonnost zpracování v době, kdy byl souhlas poskytnut. Odvolání se zároveň nijak nedotkne zpracování údajů (byť stejných – např. emailová adresa), které zpracováváme na základě jiného důvodu.


 • Na každé přihlášce najdete souhrn informací o tom, jaké údaje a na základě čeho zpracováváme. Najdete tam také informaci o tom, zda jste poskytli nebo neposkytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro propagaci a informování o novinkách.


 • Lhůty, po které Vaše osobní data zpracováváme se liší podle účelu. Najdete je vždy v přehledu na přihlášce nebo v podrobných informacích, uvedených na webových stránkách.

Kdo má přístup k vašim údajům?


 • Vaše osobní údaje zpracovávají zaměstnanci naší organizace. Postupují přitom v souladu s legislativními požadavky a vnitřními předpisy a standarty pro ochranu osobních údajů.
 • Abychom mohli naše služby poskytovat v dostatečné kvalitě, mají k Vašim datům přístup i třetí subjekty. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, právních a pojišťovacích služeb. Samozřejmostí je, řádná smlouva s těmito subjekty. Aktuální seznam těchto subjektů uveřejňujeme na našich stránkách.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?


 • Máte právo se kdykoli obrátit na naši organizaci (případně na pověřence) a dožadovat se informací nebo přístupu ke svým osobním údajům.
 • Máte právo na jejich výmaz, opravu nepřesných nebo neúplných údajů, na omezení zpracování. Tato práva mohou být omezena pouze ze zákonných důvodů.
 • Bez poskytnutých některých osobních údajů ale není možné (ze shora uvedených důvodů) poskytovat zájmové vzdělávání.
 • Kdykoliv můžete podat také stížnost k dozorovému úřadu (týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR). Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.